Παροχές

Οι παροχές που δίνει η εταιρία είναι πολλές και ουσιαστικές. Στόχος της εταιρίας ήταν και είναι:

  • Η απόλυτη παροχή υπηρεσιών προς τον κάθε franchisee
  • Η ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών
  • Οι υπηρεσίες να βοηθούν όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και πρακτικό για άμεσα αποτελέσματα


Τα βασικά αναφέρονται στις παροχές εκκίνησης.

Τα σημαντικά και εξειδικευμένα, είναι στην καθημερινή λειτουργία.